Vedtekter for Myren Gårdsbarnehage

1.Eier

Myren Gårdsbarnehage eies og drives av aksjeselskapet Myren Gårdsbarnehage as.

2. Formål

§ 1 – Lov om barnehager

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.»

3. Lovverk, forskrifter og retningslinjer

Myren Gårdsbarnehage drives i samsvar med Lov om Barnehager, forskrifter om miljørettethelsevern i barnehager og skoler, forskrifter som til enhver tid blir gitt av kunnskapsdepartementet, vedtak i Myren Gårdsbarnehage as og planer for barnehagen.

4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Barnehagen skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, jf. § 4 – Lov om barnehager.           

5. Opptaksordning

Myren Gårdsbarnehage har samordnet opptak med Bergen kommune.  Det søkes elektronisk på barnehageplass via Bergen kommune sin nettside.  Frist for søknad til hovedopptaket er 1. mars. og gjelder barnehageplass for kommende høst. Suppleringsopptak foregår gjennom hele året når det er ledig plass. Suppleringsopptaket gjelder barn med og uten barnehageplass. Overflyttingsopptak foregår i forkant av hovedopptaket, og tilbud om plass gjelder fra august. Daglig leder/eier foretar opptak til barnehageplass.

6. Opptakskrets og opptakskriterier

Barnehageeier bestemmer selv sin opptakskrets og opptakskriterier, jf. § 12 – Lov om barnehager.

Myren Gårdsbarnehage opptakskrets er:

1. Bergen kommune

2. Andre kommuner.

 

 

 

 

 

 

Opptakskriterier:

a) Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til § 13 i Lov om barnehager.                                                                 Krav til skriftlig dokumentasjon.

b) Barn som omfattes av §§ 4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om Barnevernstjenester.                Krav til skriftlig dokumentasjon.

c) Barn av ansatte i Myren Gårdsbarnehage.

d) Søsken av barn ved opptak

e) Minoritetsspråklige barn, der a) begge foreldrene er født i et annet land (utenfor Norden og som ikke er engelsktalende) og/ eller b) barnet har liten eller ingen norskkunnskaper.                                       Krav til skriftlig dokumentasjon.

f) Barn av enslige forsørgere som er arbeidssøkende, i arbeid eller er under utdanning.                         Krav til skriftlig dokumentasjon.

g) Nummerert venteliste med ansiennitetsdato fra søkerdato.

Skriftlig dokumentasjon skal sendes til Fagavdeling for barnehager og skoler i Bergen kommune.

Foresatte må selv sende dokumentasjon på søskenprioritet til Bergen kommune, og fristen er 1. mars.

7. Åpningstid og ferie

Barnehagen er åpen 5 dager i uken innenfor tidsrommet 07.00 – 17.00

I løpet av et barnehageår må alle barn avvikle 4 ukers ferie.                                                                          3 av ferieukene skal avvikles sammenhengene i skolens sommerferie. Den 4. ferieuken må avvikles sammenhengende, alternativt deles opp på dagene i romjulen og dagene før påske (5 virkedager).

Barnehagen er stengt alle helligdager, julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Barnehagen har i tillegg stengt 5 planleggingsdager i året.

Det vil bli vurdert å stenge barnehagen deler av juli fra 2017.

8. Permisjon

Det kan søkes permisjon fra tildelt barnehageplass for minimum 3 måneder og maksimum 12 måneder. Permisjon vil hovedsakelig bli innvilget dersom en av de foresatte har foreldrepermisjon. Oppstart etter endt permisjon blir når det er ledig plass i barnehagen.

 

 

 

 

9. Oppsigelse

Tildelt barnehageplass beholdes frem til skolestart. Reglene for oppsigelse gjelder fra foresatte har tatt imot plassen.

Foresatte kan skriftlig si opp plassen med 2 måneders varsel regnet fra den 1. i måneden.  Barnehageplassen kan ikke sies opp i perioden 01.05 – 15.07. Dersom barnet slutter etter 30. april, må det likevel betales for denne perioden.

Myren Gårdsbarnehage as kan si opp plassen med 1 måneds varsel ved mislighold. Forhold som kan føre til oppsigelse er for eksempel manglende betaling og gjentatte brudd på åpningstiden. Det vil bli gitt skriftlig, begrunnet advarsel til foresatte før en oppsigelse blir satt i verk.

10. Allergier

Myren Gårdsbarnehage er en barnehage med dyr både ute og inne, og hele konseptet og driften er basert på dette. Barnehagen kan ikke ta hensyn til barn med allergier dersom vi må endre driftsformen vår.

Dersom barnet får problemer med å oppholde seg i og rundt Myren Gårdsbarnehage på grunn av allergi, må foresatte selv ta ansvar for dette. Og i samråd med lege avgjøre om problemet for barnet er så stort at det må tas ut av barnehagen eventuelt overføres til annen barnehage om det er mulig.

11. Arealutnyttelse

Barnehagen følger Lov om barnehagers arealnorm med et minimum innendørs lekeareal pr barn under 3 år med 5,3 m2 og 4 m2 for barn over 3 år. Utendørs lekeareal per barn under 3 år er 32 m2 og 24 m2 for barn over 3 år.

12. Foreldrebetaling

Forskrifter om foreldrebetaling i barnehager og § 15 i Lov om barnehager danner til enhver tid grunnlag for foreldrebetaling, og endring av denne. Maksimalgrensen for foreldrebetaling fastsetter i Stortinget. Mulighet for å gå over maksimalgrensen krever at eier har samtykke fra foreldrerådet. Det skal gis 1 måneds varsel ved endring av foreldrebetaling.

Søskenmoderasjon kan søkes elektronisk gjennom Bergen kommunes Extents system.

Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri, tilsvarende barnas ferie. Oppholdsbetaling regnes over 30 dager pr måned uavhengig av bevegelige helligdager og oppstartdato.

Betalingsfristen er den 1. i hver måned. Det gis ikke fradrag i foreldrebetalingen ved sykdom, reiser eller andre fraværsgrunner.

Dersom barnet blir for seint hentet i barnehagen vil foreldre/ foresatte bli fakturert for 250,- pr påbegynte halvtime.

 

 

 

13. Uforutsette hendelser

I tilfelle streik, brann, hærverk, vannskade eller andre forhold eier ikke kan styre som gjør at barnehagen må holde stengt for en kort periode, kan ikke eier holdes økonomisk ansvarlig.

14. Internkontroll

Myren Gårdsbarnehage har internkontrollsystemer i samsvar med gjeldene lovverk og krav, blant annet arbeidsmiljøloven, brannvernloven, forskrifter om miljørettethelsevern i barnehager og skoler m.fl.

15. Vedtektsendringer

Endring av vedtekter kan bare foretas av styret i Myren Gårdsbarnehage as. Vedtekter og alle seinere endringer sendes Bergen kommune til orientering.